Termenii si conditiile de Utilizare a site-ului https://www.nastericusuflet.ro si a serviciilor oferite de Luna Theia SRL.

 1. PĂRŢILE ACORDULUI
 2. OBIECTUL ACORDULUI
 3. DURATA ACORDULUI
 4. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
 5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
 6. RĂSPUNDERE
 7. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
 8. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ
 9. ÎNCETAREA
 10. POLITICA DE RETUR/ANULARE
 11. FORŢA MAJORĂ
 12. ALTE CLAUZE
 13. DOCUMENTELE ACORDULUI
 14. LITIGII
 15. CLAUZE FINALE

 

 1. PĂRŢILE ACORDULUI
 2. PRESTATORUL, denumit generic “LUNA THEIAI” reprezentat firma de mai jos:
 • LUNA THEIA SRL, CUI: 40915576, J35/1647/2019

şi

 1. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online cursul pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online de educație prenatală și parentală iar BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului, au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

 1. OBIECTUL ACORDULUI
 2. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a cursurilor prezentate pe platforma online „Nașteri cu Suflet” BENEFICIARULUI. Comanda (“Comanda”) efectuata pe cale electronică de către BENEFICIAR pe site-ul PRESTATORULUI https://www.nastericusuflet.ro/ constituie Contract.
 3. DURATA ACORDULUI
 4. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului/cursurilor pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https://www.nastericusuflet.ro/ sau subpagini ale acestuia.
 5. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
 6. Prețurile cursurilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.
 7. Plata se va putea face online cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii.
 8. În momentul plasării comenzii se va emite o factură proformă cu termen de plată de 5 zile care va fi transmisă pe e-mail cumpărătorului.
 9. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).
 10. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.a. PRESTATORUL se obligă:

a.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri live sub formă de webinar/meeting sau înregistrare în format video, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare ale cursurilor individuale.

Dacă BENEFICIARUL nu va putea participa LIVE la ora stabilită anterior de către BENEFICIAR, PRESTATORUL se obligă să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursurile sub forma unor înregistrări.

a.2. Să ofere accesul BENEFICIARULUI pe platforma de Curs.

a.3. Să ofere PRESTATORULUI cursul sub formă de întâlnire live sau înregistrare și suport de curs sub formă video, audio sau scrisă.

a.4. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

a.5. Să verifice prezența BENEFICIARULUI la programul de curs.

5.b. BENEFICIARUL se obligă să:

b.1. Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plată comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrare a produselor comandate.

b.2. Să participe la toate orele de instruire online.

b.3. Să respecte întocmai, integral şi la timp toate task-urile pe care PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia i le dau pe toată perioada cursului.

 

b.4. Să nu pună la dispoziţia niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR, BENEFICIARUL având exclusiv dreptul de a folosi cursul achiziționat.

b.5. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe platforma de curs stabilite de PRESTATOR și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.

b.6. Îşi dă expres acordul pentru filmarea şi fotografierea sa în cadrul cursurilor ce fac obiectul prezentului contract, ori ulterior absolvirii cursului dar în strânsă legătură cu acesta, precum şi pentru utilizarea imaginilor în cadrul materialelor video care se vor realiza de către PRESTATOR

b.7. Îşi dă expres acordul ca materialele video menționate, drepturile de imagine și orice materiale video realizate de către PRESTATOR în legătură cu Cursul ce face obiectul prezentului contract să fi cesionate PRESTATORULUI cu titlu exclusiv, pentru toate teritoriile lumii. PRESTATORUL are, incluzând fără limitare, dreptul exclusiv pentru: utilizarea, afișarea, expunerea, comercializarea, publicarea, dreptul de a reproduce integral sau parţial materialele, promovarea și distribuirea în orice format (inclusiv, fără limitare, televiziune, video, audio, internet, dispozitive și sisteme de comunicații mobile și electronice) şi în orice modalitate considerată oportună de către PRESTATOR.

b.8. Își dă expres acordul de a fi contactat cu informații despre cursuri promoționale și produse auxiliare prin intermediul comunicărilor online. BENEFICIARUL va avea opțiunea de a se abona sau dezabona de la astfel de comunicări. De asemenea, la orice comunicare online din partea PRESTATORULUI sau a partenerilor săi de încredere, BENEFICIARUL va avea ocazia să indice că nu mai dorește să primească materialele de marketing direct.

 1. RĂSPUNDERE
 2. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
 3. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului, BENEFICIARUL acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune.
 4. BENEFICIARUL este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.
 5. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL pune la dispoziţia unui terţ cursul fără acordul expres al PRESTATORULUI (art 5.b.4 din acord) acesta va fi ţinut la plată către PRESTATOR contra sumei de 1.000 EUR/obligaţie încălcată cu titlul de daune interese.
 6. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
 7. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi cu excepția cazului în care susținerea cursurilor se face prin colaborare cu terți, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
 8. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 5 (cinci) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând PRESTATORULUI sau terților cu care PRESTATORUL are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către PRESTATOR în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de BENEFICIAR, indiferent dacă aceasta informație a fost transmisă de către PRESTATOR sau terți, primită de către PRESTATOR în formă scrisă, orală sau în orice alt mod.
 9. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.
 10. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ
 11. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.
 12. În masura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 30.000 euro. În masura in care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi indreptatit la repararea integrala a prejudiciului.
 13. ÎNCETAREA
 14. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

a.1.prin ajungerea la termen;

a.2. prin acordul scris al ambelor parti;

a.3. prin rezilierea contractului.

 1. Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maximum 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealaltă parte.
 2. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de cursuri online sau de livrarea produselor comandate.
 3. POLITICA DE RETUR/ANULARE

a.În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

 1. În cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI după începerea cursului/cursurilor, acestuia nu i se restituie nicio sumă din prețul achitat.
 2. FORŢA MAJORĂ
 3. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
 4. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
 5. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv acesta nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
 6. ALTE CLAUZE
 7. BENEFICIARUL nu va fi îndreptățit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
 8. Părţile înţeleg şi acceptă că toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii revin exclusiv PRESTATORULUI.
 9. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.
 10. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI după începerea programului, acestuia nu i se restituie nicio sumă din prețul achitat.
 11. DOCUMENTELE ACORDULUI
 12. Prezentele termeni şi condiţii
 13. Orice altă informaţie de pe https://www.nastericusuflet.ro/
 14. LITIGII
 15. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
 16. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată.
 17. CLAUZE FINALE
 18. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor Termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.
 19. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele Termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
 20. Modificarea prezentelelor Termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR fără acordul scris al părţilor contractante.
 21. Clauzele prezentelor Termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
 22. Prezentele Termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legislației române.
 23. Prezentele Termeni şi condiţii nu aduc atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.